Arktis-satsing i rute

De fire prosjektlederne: Sverker Sörlin, Birgitta Evengård, Yongqi Gao og Øystein Holand.

Arktis-satsing i rute

23.06.2017
NordForsk-programmet Ansvarlig utvikling av Arktis holdt sitt første årsmøte i Umeå 13 -14 juni. Over 50 deltagere utvekslet erfaringer fra prosjektenes første leveår og presenterte statusrapporter over arbeidet så langt.

Prorektor Katrine Riklund ved Umeå Universitet ønsket deltagerne velkommen, før de fire prosjektene ga innblikk i hva de ønsket å oppnå og veien videre. Blant tilhørerne var medlemmer av programkomiteen til Ansvarlig utvikling av Arktis og programmets Scientific Advisory Board, som engasjerte stilte spørsmål underveis.

Nordic Centre of Exellence ReiGN (REIndeer husbandry in a Globalizing North – resilience, adaptations and pathways for actions) er et tverrfaglig samarbeid mellom 11 nordiske forskningsinstitusjoner og omfatter en rekke fagdisipliner, fra genetikk og evolusjonsteori til økologi, ressursforvalting og lovgivning.

Forskerne fra ReiGN forklarte tilhørerne at reindriftsnæringen påvirkes av klimaendringer og globalisering, men også av en rekke mer regionale faktorer som hyttebygging, gruvedrift, andre beitedyr og ulike politiske vedtak.

– Det overordnede målet med NCoE ReiGN er å forstå hvordan klimaendringer og andre prosesser i Arktis vil påvirke reinsdyrnæringen i Finland, Sverige og Norge. Vi undersøker også hvordan næringen kan tilpasse seg endringene som pågår, sa prosjekt­leder Øystein Holand, professor i husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenska­pelige universitet.

Nordic Centre of Exellence CLINF (CLimate-change effects on the epidemiology of INFectious diseases and the associated impacts on northern societies) involverer ca. 50 senior­forskere fra åtte land og undersøker hvordan klimaendringene i Arktis kan skape nye medisinske og sosiale helsepro­blemer.

– Utgangspunktet for arbeidet i CLINF er at de pågående klimaendringene i Arktis fører til at både planter og dyr er på marsj over hele verden – fordi de forandrer utbredelse i takt med klimaendringene. Dette fører til at økosystemer endres, og i Arktis skjer disse endringene nesten tre ganger så fort som i resten av verden, forklarte Birgitta Evengård, professor og overlege ved Institutionen för klinisk mikrobiologi ved Umeå universitet.

Nordic Centre of Exellence ARCPATH (Arctic Climate Predictions: Pathways to Resilient, Sustainable Societies) tar for seg den raske temperaturøkningen i Arktis, noe som er en ny utfordring for nordlige samfunn som allerede er under press. Havisens tilbakegang forårsaker økt skipsfart, som i kombinasjon med olje- og gassleting kan påvirke både fiskerier og marine pattedyr.

– Prosjektet fokuserer på sosioøkonomis­ke endringer i spesifikke kystsamfunn på Island, Grønland og i Nord-Norge. ARCPATH kombinerer naturvi­tenskap og samfunnsvitenskap og målet er å kombinere bedre regionale klimaprognoser med en bedre forståelse av de miljømessige, sosiale og økonomiske vekselvirkningene i disse samfunnene. På den måten tar vi sikte på å utvikle ny kunnskap og nye tilnær­minger til en ansvarlig utvikling i Arktis, fortalte prosjektlederen Yongqi Gao, forskningsdirek­tør ved Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC) i Bergen.

NCoE Arcpath involverer 11 forskningsinstitusjoner i Norge, Danmark, Sverige, Island, Kina, USA, Russland og Canada.

Nordic Centre of Exellence REXSAC (Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities) består av ca. 75 forskere fra 15 forskningsinstitusjoner i Norden samt, Canada og Russland, og ledes av Professor Sverker Sörlin ved Kungliga Tekniska Högskolen i Stockholm.

Ressursutvinning har en lang historie i Arktis, og REXSAC ser nærmere på den store påvirkningen utvinningen har på både samfunnsutviklingen og miljøet.

– Den lave oljeprisen har redusert interessen for ny olje- og gassvirksomhet i nord. Også gruvedrif­ten er mindre omfattende enn for noen år siden. Men det foreligger alltid planer for ny virksomhet, og vi studerer hvordan denne ressursutvinningen kan gjennomføres på bærekraftig vis, sa Sörlin.

– Det er ofte vanskelig å avgjøre hva som er til gagn for utviklingen av et samfunn, og det er ikke sikkert at alle ressurser skal utnyttes. Slike problemstillin­ger kommer opp der for eksempel ny gruvedrift kan komme i konflikt med reindriftsnæringen. Dette er vanskelige spørsmål som vi ønsker å belyse gjennom vår forskning, slik at vi kanskje kan flytte posisjoner og tenkningen fremover. Vår ambisjon er å levere forskning som skal være til gagn for befolkningen i regionen, forklarte Sörlin.

Ansvarlig utvikling av Arktis ble etablert i 2016 for å utvikle ny kunnskap om de mulighetene og utfordringene regionen står foran og det totale budsjettet er på 116 millioner norske kroner.

Les mer om programmet

Tor Martin Nilsen

Bilder: Terje Heiestad og Tor Martin Nilsen

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her