Open Invitation

NordForsk Open Invitation är en flexibel mekanism för de nationella forskningsfinansiärerna att sätta agendan för NordForsk. Via Open Invitation inbjuds forskningsfinansiärer att föreslå nya nordiska forskningsprogram eller fortsättning på existerande program som NordForsk administrerar.

De gemensamma nordiska initiativen administreras av NordForsk men styrs i stor grad av de nationella forskningsfinansiärerna som är medlemmar i de beslutsfattande organen (programkommittéerna). NordForsks roll är att facilitera de samarbeten som nordiska forskningsfinansiärer tar initiativ till.

Forskningsfinansiärerna har tillsammans med NordForsk i uppdrag att skapa gemensamma nordiska forskningsprogram av högsta internationella kvalitet och som skapar ett nordiskt mervärde.

Nya initiativ till gemensam nordisk forskning
Fyra gånger per år tar NordForsk emot nya förslag till gemensamma nordiska forskningsinitiativ via Open Invitation (Expression of Interest).

Minst två tredjedelar av budgeten för ett gemensamt nordiskt forskningsprogram ska finansieras av nationella forskningsfinansiärer och minst tre nordiska länder ska delta i initiativet, alternativt kan två nordiska länder och ett av de nordiska självstyrande områdena delta (Färöarna, Grönland eller Åland).

NordForsk finansierar upp till en tredjedel av programmets totala budget. NordForsk sköter administrationen av programmet/initiativet.

Mera om Open Invitation här (engelsk).

För mer information kontakta NordForsks sekretariat.