NordHorcs og nordiske samarbeidsnemnder

NordHorcs (Nordic Heads of Research Councils), Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS - HS), Nordisk samarbeidsnemnd for naturvitenskapelig forskning (NOS-N), og Nordisk samarbeidsnemnd for medisin (NOS - M).

NordHorcs

(Nordic Heads of Research Councils) er en komité bestående av direktørene fra de nasjonale forskningsrådene i de nordiske landene. Målet er å videreutvikle nordisk forskning og forskningspolitikk gjennom å samarbeide og dele informasjon.

Samarbeidsnemnder

De nasjonale forskningsrådene har også etablert samarbeidsnemnder innenfor humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS), medisin (NOS-M) og naturvitenskapelig forskning (NOS-N). Målet er å fremme og stimulere nordisk forskningssamarbeid. Dette gjøres blant annet gjennom å koordinere aktivitetene i de nordiske forskningsrådene og finansiere felles nordiske forskningsprosjekter.

Samarbeidsnemndene er arenaer for utveksling av informasjon mellom forskningsrådene om forskningspolitikk, nasjonale finansieringsstrategier og prioriteringer. Her drøfter man aktuelle fellesnordiske satsinger, og følger opp internasjonal forskningsdebatt og utviklingen av forskningsdisipliner.

Samarbeidsnemdene er uavhengige av Nordisk ministerråd, men samarbeider tett både med ministerrådet og NordForsk.

Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS - HS)

Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk forskning (NOS-H) og Nordisk samarbeidsnemnd for samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-S) skal fremme nordisk samarbeid gjennom blant annet å finansiere felles nordiske forskningsprosjekter.

Les mer om NOS-HS her

Nordisk samarbeidsnemnd for medisin (NOS - M)

NOS-M er samarbeidskomitéen for medisinsk forskning i Norden. NOS-M skal fremme nordisk samarbeid på feltet gjennom informasjonsutveksling, koordinering og konkrete nordiske samarbeidsprosjekter.

Les hvitboken "Present Status and Future Potential for Medical Research in the Nordic Countries - Nordic White Paper on Medical Research" her

Les mer om NOS-M her

Nordisk samarbeidsnemnd for naturvitenskapelig forskning (NOS-N)

NOS-N er et samarbeidsorgan for de nordiske naturvitenskapelige forskningsrådene og skal styrke naturvitenskapelig forskning i de nordiske landene gjennom samarbeid og koordinering. NordForsk har sekretariatsfunksjonen for NOS-N.