NCoE-programmet om velferdsforskning

NCoE-programmet om velferdsforskning skal undersøke den historiske utviklingen av den nordiske velferdsmodellen og dennes evne til å tilpasses til et samfunn i endring.

Det viktigste målet med NCoE-programmet er å skape nordisk styrke ved å fremme fremragende forskning, nordisk forskningssamarbeid og mobilitet av forskere.

Ved å kombinere konkurransekraft og vekst med et høyt velferdsnivå, har den såkalte ”nordiske modellen” lenge vært gjenstand for internasjonal oppmerksomhet. Nordiske borgere har blant annet den laveste risiko for fattigdom og høyeste forventede levealder i Europa.

Den nordiske modellen er imidlertid under press. Globalisering, europeisk integrering, immigrasjon, eldrebølgen og økt individualisering har fått mange til å spå den nordiske velferdsstatens død. Det er derfor et behov for forskning på dette området, for å vurdere om den nordiske modellen kan fornye seg selv i globaliseringens tidsalder.

Nordic Centres of Excellence innenfor dette programmet har som målsetning å øke kvaliteten, effektiviteten, konkurransekraften og synligheten av nordisk velferdsforskning gjennom økt samarbeid i Norden.

Programmet pågår 2007-2012, og finansieres av NordForsk og flere nordiske nasjonale forskningsfinansiører. Den årlige støtten til et senter er opptil 8 MNOK.

 

NCOE velferdsforskning

Fordelingen mellom finansiører i NCoE-programmet om velferdsforskning. Total finansiering: 9,9 MEUR

Prosjekter

NCoE NordWel: The Nordic Welfare State - historical foundations and future challenges
NCoE Reassess: Reassessing the Nordic Welfare Model