Nordisk program om bioøkonomi

Nordisk program om bioøkonomi

Nordisk program om bioøkonomi har som mål å skape ny kunnskap om hvordan vi kan stimulere og utvikle overgangen til et samfunn basert på bioøkonomi i de nordiske landene. Programmet finansierer aktiviteter som er sektorovergripende og tverrfaglige, og som kan involvere både privat sektor, offentlig sektor og andre interessenter.

Bakgrunn

Den nordiske regionen er unik med sitt overskudd av primærressurser. Vi ser i dag nødvendigheten av en overgang fra en økonomisk vekst basert primært på fossilt brensel mot et mer bærekraftig og biobasert samfunn, og våre primærressurser vil dermed spille en enda viktigere rolle i framtiden. Vann er en grunnleggende del av bioøkonomi og verdikjedene i bioproduksjon, f.eks. innenfor transport, primærnæringene, industri og velferd. Derfor er vann fellesnevner for Nordisk program for bioøkonomi og de aktivitetene som vil finansieres.

Dette nordiske programmet bygger på nasjonale prioriteringer, med mål om å bygge nordisk merverdi på toppen av nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsaktiviteter. Gjennom en nordisk tilnærming, kan vi se overgangen til bioøkonomi på en helhetlig måte, og bidra til ny innsikt i hvordan forskning og innovasjon sammen kan bidra til en biobasert og bærekraftig samfunnsutvikling.

Utvikling av ny kunnskap er kjernen i dette programmet. For å komme dit må forskning, innovasjon og entreprenørskap arbeide sammen, med aktiv deltakelse fra privat og offentlig sektor, industri, forbrukere, sluttbrukere og andre.

Programkomité

Programkomitéen består av representanter for de finansierende organisasjonene:

  • Laura Raaska, enhetsdirektör for biovetenskap och miljöforskning, Finlands Akademi (leder)
  • Jan Reid Hole, dekan ved Nord Universitet, Norge (medlem)
  • Riitta Julkunen-Tiitto, professor ved University of Eastern Finland (medlem)
  • Ægir Thor Thorsson, seniorrådgiver ved Rannís, Island (medlem)
  • Karin Perhans, forskningssekreterare ved Enheten för Miljö och Areella näringar, Formas, Sverige (medlem)
  • Berit Brokking Balfors, professor ved KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige (medlem)
  • Niels Gøtke, divisjonsdirektør ved Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmark (observatør)
  • Annika Sølvará, direktør for Granskingarrád Føroya/The Faroese Research Council (observatør)

Finansiering

Programmets totale budsjett er på om lag 90 millioner NOK. Tre Nordic Centres of Excellence (NCoE) blir finansiert med ca. 30 millioner NOK hver for en femårig periode. NCoE-ene starter sin virksomhet i løpet av første kvartal 2017. 

Prosjekter

An Integrating Nexus of Land and Water Management for a Sustainable Nordic Bioeconomy (BIOWATER)
Towards Versatility of Aquatic Production Platforms: Unlocking the Value of Nordic Bioresources (NordAqua)
Nordic Centre for Sustainable and Resilient Aquatic Production (SUREAQUA)
Kontaktperson
Kyösti Lempa - Seniorrådgiver
Kontaktperson Kyösti Lempa
Seniorrådgiver
Work +47 948 86 536
Marianne Aastebøl Minge - Leder for operativ virksomhet
Kontaktperson Marianne Aastebøl Minge
Leder for operativ virksomhet
Work +47 936 02 527