Joint Nordic Biobank Research Infrastructure

De nordiske landene har vært foregangsland i utviklingen av registerbaserte biobanker. Ved å dele informasjon og infrastruktur med sine nordiske forskerkolleger i et felles biobankregister, vil forskerne i denne pilotstudien bidra til å øke vår kunnskap om årsakene til tarmkreft.

Biobanker er systematiserte samlinger av biologisk materiale med tilhørende databaser som bl.a. kan brukes i forskning. I dette prosjektet vil et stort tverrfaglig nettverk av nordiske eksperter samarbeide for å finne ut hvordan vi kan identifisere årsakene til tarmkreft på en best mulig måte. Infrastrukturen i Norden er lik nok til at biobank-basert forskning kan implementeres ikke bare på nasjonalt, men også på nordisk nivå i stor skala.

Her vil forskerne skape en felles nordisk database med standardisert informasjon. En nordisk studiepopulasjon skal identifiseres, og ved å analysere prøver fra biobanken og sammenligne med de nasjonale kreftregistrene og materiale fra spørreundersøkelser vil forskerne prøve å finne ut hvilke faktorene i miljø og gener som forårsaker tarmkreft.

Det nordiske biobankinitiativet Nordic Biobank Network er et samarbeid mellom nasjonale nettverk av biobanker i de nordiske landene. Her deltar BBMRI.se i Sverige, BBMRI.fi i Finland, BBMRI.no i Norge, Biobank Danmark og forskere fra Island, Færøyene og BBMRI.ee i Estland med mål om å oppnå felles resultater og styrke forskningen. Nettverket ønsker også å bidra med nordisk ekspertise i utviklingen av det europeiske biobanksamarbeidet i BBMRI.ERIC.

Kontaktpersoner