Nordiska landskap inom högre utbildning. Strukturer och förändringar i organisation och rekrytering

De senaste tre decennierna har i de nordiska länderna omfattande förändringar skett inom den högre utbildningen. Systemen har bland annat expanderat, internationaliserats och anpassats efter Bologna modellen och resulterat i mer varierade och komplexa nationella och internationella landskap för högskoleutbildning. Projektet ställer frågan vad dessa förändringar innebär för de nordiska utbildningssystemen?

Rekryteringsmönster kan erbjuda en nyckel till att förstå dessa transformationer, eftersom förändringar i rekryteringsmönstren över tid indikerar förskjutningar i värderingen av program, institutioner, områden och studietyper inom högre utbildning. Analys av rekryteringsmönster gör det därtill möjligt att utvärdera högskoleutbildningens funktion i relation till välfärdsstaten och att visa vilken roll den spelar för demokratiska mål. Projektet jämför rekryteringsmönster på såväl institutionell som ämnesrelaterad nivå i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Deltagande länder: Danmark, Finland, Norge och Sverige

Fakta om prosjektet

Project number: 53742

Prosjektleder

Mikael Börjesson, Uppsala universitet, Sverige
mikael.borjesson@edu.uu.se

Varighet
2013-2016

Deltakende land

Danmark, Finland, Norge og Sverige